Historie

Na počátku 19. století se ve slezském městě Nisa Klára Wolfová, dcera učitele, zabývala myšlenkou, jak pomoci nemocným, starým a chudým lidem, kteří neměli peníze na léčení,  tedy těm nejubožejším. K ní se připojila Marie Merkertová se svojí sestrou Matyldou a Františka Wernerová.
V roce 1842, na svátek sv. Kosmy a Damiána, tyto čtyři dívky zasvětily svou službu blíženecké lásky Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Od tohoto dne žily v jednom společenství a nosily oděv žen města Nisy. Toto sesterské společenství si za patronku zvolilo sv. Alžbětu Uherskou. Sestry denně navštěvovaly po domech nemocné a chudé, ze svého jmění a z darů dobrodinců jim obstarávaly jídlo a léky, pečovaly o ně slovem, modlitbou a zprostředkováním přijetí svátostí. Brzy mělo společenství 60 členek. Matylda Merkertová se nakazila tyfem při ošetřování nemocných a roku 1846 zemřela. Klára Wolfová umírá roku 1853 následkem těžkého zranění. 4. září 1859 bylo společenství diecézně schváleno vratislavským arcibiskupem Jindřichem Förstrem. 5. května 1860 prvních 28 sester složilo své řeholní sliby a první generální představenou se stala Marie Luisa Merkertová, která v letech 1860 – 1865 založila dalších 25 komunit. 7. června 1871 se kongregaci dostalo papežského schválení od papeže Pia IX. Rok poté Matka Marie Merkertová po dlouhé bolestné nemoci umírá v pověsti svatostí. 30. září 2007 byla prohlášena za blahoslavenou.

 

Bl. Maria Luiza Merkert

Narodila se 21.9.1817 ve slezské Nise. Společně s Klárou Wolf, Matyldou Merkert a Františkou Werner založily kongregaci, jejímž posláním je péče o chudé a opuštěné v jejich vlastních domech.

Vynikala láskou k Bohu a bližním, milosrdenstvím k nemocným, chudým, opuštěným a sirotkům, v nichž viděla samotného Krista Pána. Pro tyto “maličké” byla “dobrým samaritánem”. Vše činila s hlubokou vírou, nadějí a důvěrou v Prozřetelnost Boží. Svůj duchovní život živila mší svatou, modlitbou a adorací, úctou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Panny Marie a sv. Alžběty Uherské, jíž zvolila za patronku kongregace. Dne 5.5.1860 složila Bohu své řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Kongregaci vedla moudře a spravedlivě 25 let. Lidé ji nazývali “milovanou matkou”, “matkou chudých”, “slezskou samaritánkou”. Vyčerpaná těžkostmi a nemocí zemřela v pověsti svatosti dne 1.4.1872. Její ostatky jsou uloženy v Nise v kostele sv. Jakuba a sv. Anežky, kde byla 30.9.2007 prohlášena za blahoslavenou.

   
Myšlenky bl. Matky Marie Luizy Merkert
 Bůh je mým dobrým Otcem a shlíží na mě s láskou.              
 Bůh své pomoci nikomu neodmítá.
 V starostech, utrpení a radostech jsme díky hluboké víře a důvěře viděly milujícího Boha, jež nás vede a vše řídí.
 Od Srdce Ježíšova se učíme trpělivě snášet slabosti našich bližních.
 Vytrvalou modlitbou můžeme zvítězit nad špatnými návyky a získat pokoj srdce.
 Chceme jen činit dobro, milovat všechny v Bohu a jestliže už nic nemůžeme udělat, chceme se alespoňmodlit.
 Buď Bohu chvála, že dává horlivost v práci, trpělivost v utrpení, odvahu v hodině smrti.


 

bl. Matka Maria Luiza Merkert

Dotazy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Kongregace sester sv. Alžběty Závoří 110/24
700 30 Ostrava - Zábřeh
csse.ostrava@gmail.com